DAVRANIŞ KURALLARI KİTAPÇIĞI

Kurum Adı

Argiza Grup

Belge Tipi

Kurum İçi Davranış Kuralları Kitapçığı

Onaylayan Mekanizma

Argiza Grup Yönetim

Onaylanma Tarihi

22.05.2023

Gözden Geçirme Tarihi

19.05.2023

Tabi Olan Şahıslar

Kuruluş için veya kuruluşu temsilen çalışan tüm çalışanlar, stajyerler ve diğer temsilciler

Dil

Türkçe

Bölüm 1: Amaç Beyanı

Bu Davranış Kuralları Kitapçığı, Argiza Grup ilkelerine, politikalarına ve standartlarına uygun olarak çalışanlarından ve diğer temsilcilerinden beklentilerini belirtir. Amacı, kuruluşun çalışmalarının bütünlüğünü ve profesyonelliğini korumaktır.

Kuruluş adına veya temsilcisi olarak yapılan her söylem, karar, davranış ve operasyon Davranış Kuralları Kitapçığına uymalıdır. ARGİZA GRUP, bu kitapçık ile ters düşen herhangi bir söylem, karar, davranış ve operasyonu uygun görmemektedir ve gerektiği durumlarda uygun olan yaptırımı uygulamaktadır.

Bu politika belgesinin amacı; şirket içi belirtilen değerlere ve amaçlara paralel olarak, şirketin unsurlarında, işleyişinde, özel ve tüzel kişilerle kurduğu ilişkilerde şirket etik ve ahlaki esasları esasları belirlemek üzere şirket çalışanlarına rehberlik etmektir.

Bölüm 2: Kurallardan Kim Yükümlüdür?

Davranış Kuralları Kitapçığı; her bir ARGİZA GRUP çalışanı, yöneticisi ve stajyeri için geçerlidir. Bahsedilen her kişi davranış kurallarını uygulamak, kuralların uygulanmasına teşvik etmek ve kural ihlallerinin ilgili kanallara bildirilmesi ile yükümlüdür.

ARGİZA GRUP'ta yetkili makamlarda olanlar; şirketin standartlarını korumada olumlu rol modelleri olarak hareket etmek ve böyle bir ortamı sürdürmek için ofis kıyafet kuralları dahil olmak üzere; uygun sistemleri desteklemek ve geliştirmek konusunda özel bir görev üstlenirler. Kurallara uyulmaması, işten çıkarılma da dahil olmak üzere bir takım disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

ARGİZA GRUP, şirket çatısı altında yer alan markaların çalışmalarında yer alan kişilere çalışma başlamadan önce bu kitapçığı iletmekle yükümlüdür. Böylelikle çalışmaya başlayan tüm ARGİZA GRUP personelinin, yöneticilerinin, stajyerlerinin ve diğer temsilcilerinin; Davranış Kuralları Kitapçığının okudukları, anladıkları ve kabul ettikleri düşünülür.

Bölüm 3: İlkeler

ARGİZA GRUP değer üretir, geliştirir, uygular ve savunur. ARGİZA GRUP, bütün çalışma alanlarında ve kar amaçlı kurumlarla olan ilişkilerinde her zaman dürüstlükten yanadır.

Çalışmalarımı sürdürürken temel şirket haklarını göz edecek, koruyacak ve teşvik edeceğim.

Dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik, siyasi ilişki, sosyal statü, medeni hal, aile durumu veya etnik bir toplum üyeliği gerekçesiyle doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapmayacağım.

Her insana saygı, itibar ve nezaket çerçevesinde davranacağım. Birlikte çalıştığım herkese karşı destekleyici ve profesyonel bir şekilde hareket edeceğim. Uyumlu bir işyeri oluşturmaya katkıda bulunacağım. Mesai saatlerine uyum sağlayacağım.

Bulunduğum ülkenin kanunlarına uyacak ve yerel geleneklere saygı duyacağım.

Herhangi bir kimseye fiziksel ya da psikolojik olarak zarar verebilecek ya da acı çekmelerine neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmayacağım ya da herhangi bir işlem yapılmasına izin vermeyeceğim.  

ARGİZA GRUP çatısında altında konumumun sağladığı, gerçek veya algılanan herhangi bir gücü kötüye kullanmayacağım.

Herhangi bir çalışanın uygunsuz davranış ve söylemlerini ARGİZA GRUP ilgili mekanizmalara bildirme yükümlülüğüm olduğunun farkındayım.

En yüksek verimlilik, yetkinlik, dürüstlük ve şeffaflık standartlarını benimseyeceğim. ARGİZA GRUP kaynaklarının en verimli ve etkili şekilde kullanılması için çaba göstereceğim.

ARGİZA GRUP sorumluluklarımı, aslına ya da görünüşünü etkileyebilecek tüm mali çıkarları ve dış istihdamları açıklayacağım.

Kendimin ve başkalarının sağlığını, güvenliğini ve refahını etkileyebilecek gereksiz kişisel risklerden kaçınacak şekilde davranacağım.  Bu, ortak kuruluşlar ve yararlanıcılar için de geçerlidir.

Çalışmalarım sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmayacağım. Kanuni reçeteli ilaçlar veya reçetesiz satılan ilaçlar nedeniyle işimi yapamaz halde olmayacağım. ARGİZA GRUP'taki rolümü yerine getirmeye ve sorumluluklarımı yüklenmeye her zaman hazır olacağım.

Tüm resmi iş konularında gerekli özeni göstereceğim ve faydalanıcılar, çalışma arkadaşlarım veya işle ilgili herhangi bir konu hakkında hiçbir gizli bilgiyi paylaşmayacağım.

ARGİZA GRUP adına veya hakkında, Grup kurucu ortakları tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmeden, hiçbir basın görevlisiyle konuşmaya yetkim olmadığını anlıyorum.

Sosyal medya üzerinden ARGİZA GRUP ve çatısı altında yer alan markalarını itibarsızlığa sürükleyen, suçlamalarla sonuçlanabilecek paylaşımlarda bulunursam disiplin cezası ile karşılaşabileceğimi de anlıyorum.

Bölüm 5: Raporlama

ARGİZA GRUP adına yürütülen çalışmalar sırasında karşılaşılan ve bu Davranış Kuralları Kitapçığı ile uyuşmayan durumlar Ajans Direktörüne bildirilmelidir. ARGİZA GRUP adına çalışmakta olan kişilerin böyle bir durumla karşılaştığında bildirme yükümlülüğü vardır.

Davranış Kuralları Kitapçığı ile uyuşmayan tutum ve davranışlar bildirildiğinde ajans direktörü bir durum değerlendirmesi planlaması oluşturacak ve yürütecektir. ARGİZA GRUP kurucu ortakları ile durum değerlendirmesi sonucunda alınmasının uygun olduğu aksiyonu kararlaştıracak ve uygulayacaktır.